Дил баян а осмонов

Алыкул осмонов омур баяны кыргызча

Алыкул Осмонов — өмүр баяны


Алыкул Осмонов кыргыз элинин алгачкы жазма акындарынын эң ири өкүлдөрүнүн бири. Жаштайынан томолок жетим калып, Токмок балдар үйүндө тарбияланат. Мына ушул жерде адабий китептерге өтө кызыгып, өз алдынча ыр жазып баштайт.

Алыкул 1938-жылы 9-апрелде СССР Жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө өткөн. 1950-жылы Москвада орус тилинде жарык көргөн «Мой дом» аттуу ырлар жыйнагы адабият боюнча Сталиндик сыйлыктын талапкерлигине көрсөтүлгөн.

Дил баян а осмонов

— — XI (XII) класстары үчүн мамлекеттик бүтүрүү экзамендеринде кыргыз адабиятынан сунуш кылынуучу дилбаяндардын тематикасы. ЭЛДИК ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ЖАНА АКЫНДАР ПОЭЗИЯСЫ БОЮНЧА: 1.

«Манас» эпосу – кыргыз элинин каны, жаны, түбөлүктүү улуу мурасы. 2. «Ак калпак кыргыз журтуна Ала-Тоодой бел болгон…» («Манас» эпосундагы Манастын образы).

3. «Манас» эпосундагы эркиндик үчүн күрөш идеясы. 4. «Баатырдан калган туягым, багыма бүткөн тумарым…» («Манас» эпосундагы Семетейдин образы).

5. «Сейтек» эпосундагы ички душмандар менен күрөш, үй-бүлө темасы.

9. Акын аттуунун баары

Алыкул Осмонов

, , , Мен жазуүчулукка бала күнүмөн ынтызар элем. 1927-жылы, он үч жашымда кайсыдыр бир окуу китебине басылып чыккан «Жайлоо » деген (авторун билбейм) аңгемеге ашык болгонумду унутпайм.

«Эне тил» сабагынан бере турган Артыкбай Жолдошев деген мугалим ошол ацгемени бизге окуп берди да: (жаз чыгып келе жаткан мезгил эле) «Жакында жайлоого чыгасыңар, кайра күз келгенге чейин ушул өңдөнгөн аңгемени жаза келгиле «деди.

«Чын эле кантип жазам»деген ой мени аябай эңсетти. Аңгыча жай бүтүп күз келди. Баягы аңгеме дагы эле эсимде.

Бирок жазууга күчүм жетпестигин билип турам.

«Мага бир күч пайда болсо да, бир дегенче жаза койсом»

— деген санаа түшөт.

Күзгү окуу башталды. «Эми мугалимге эмне дейм», — деп кайгырам, бирок муталимибиз ал аңгеме тууралуу ооз ачкан да жок. 1929-жылы мен 1925-жылдан бери окуп жүргөн Токмок шаарындагы интернаттын дубал газетасына биринчи ырым чыкты. Ошол кезден баштап жазуу ишине көңүл кое баштадым.

А.Осмонов. ырлары

Өлүп тирилгендер(поэма)Чаңдатып сан миң жылдын эки арасын,Турмуштун даңканга уруп майда ташын,Өмүрдү салмоор кылып зыпылдатып,Тагдырдын сазга айлантып зоо-аскасын.Адамдын эс-акылын камчыланып,Замана кайда зуулдап баратасың?!Түнөртүп, тумандатып кылым башын,Кургатып алсыздардын аккан жашын,Дааналап күн нурундай жарык кылып,Көрсөтүп келечекке жол тазасын.Казатчыл кабылан жүрөк баатырга окшоп,Замана кайда кетип баратасың?

Бара бер, сен эркеси жердин, көктүн,Өчүрөр мүрөк суусу өлүм өртүн.Саймалуу алтын мунар чатыр тигип,Жашоонун түрлөнтө бер түрлүү көркүн.Ушундай укмуштуу зор сапарыңда,Замана кайда кетип баратасың? Мерезбек өмүрүндө түк күлбөгөн,Аялы эркек тууса сүйүнбөгөн.- Туугандар, согуш бүттү,

Алыкул Осмонов.

Осмонов Алыкул (1915-1950) Биографическая справка: Поэт А.

Шекспира, басен И. Крылова, и перевод «Витязя в тигровой шкуре».

Перевод его произведений на русский язык делали известные советские поэты – А.Вознесенский, Е.Долматовский, В.Шаповалов, Н.Чуковский М.Синельников и др. В последние годы жизни, будучи тяжело больным, поэт не оставлял пера и создал наиболее талантливые произведения, прославляющие жизнь, любовь и труд.

Мен кеме Мен кеме, келчи жерге эрте жеткен, Кебелбей эки жагым кычыр эткен, Коз жеткис бул дениздин аркы учуна, Жынайлак жаштыгымды таштап кеткем.

Алыкул осмонов омур баяны

Кыргыз адабиятынын классик акыны Алыкул Осмонов 1915-жылы 21-мартта Панфилов районундагы Каптал-Арык айылында туулган.

1928-жылга чейин Фрунзе, Токмок балдар үйүндө тарбияланып, Фрунзе педтехникумунда 1928–1933-жж. окуйт. Бирок ден-соолугуна байланыштуу бул окуу жайды бүтүргөн эмес.

болгон Эмгек чыйыры «Чабуул» журналынан башталып, «Ленинчил жаш» гезитинде уланат. 1937–1940-жж. Кыргызстан Жазуучулар союзунун коомдук башталыштагы катчысы кызматында иштеген. Алыкул Осмоновдун «Кызыл жүк» деген алгачкы ыры «Сабаттуу бол» гезитине 1930-жылы жарыяланып, «Таңдагы ырлар» туңгуч жыйнагы 1935-жылы басылып чыккан.

Акын дүйнөлүк жана орус адабиятына кызыгып, алардын бир тобун эне тилине которуу менен бирге чыгармачыл мектептен өтүп, кыргыз фольклоруна терең маани берүү менен эл арасынан көптөгөн уламыштарды чогултуп, алардын негизинде ондогон поэмаларды жазган.

А. Важно Осмонов 1938-жылы 9-апрелде СССР Жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө өткөн.

Алыкул Осмонов

, (1915 – 12.12.1950) Кыргызский поэт, драматург, переводчик.

Родился в с. Каптал-Арык нынешнего Панфиловского района Киргизской ССР в семье бедняка. Рано лишившись родителей, воспитывался в Пишпекском и Токмакском детдомах. В 1929–1933 гг. учился во Фрунзенском педтехникуме.

В 1932–1936 гг. работал в редакциях журнала «Чабуул» и газеты «Ленинчил жаш», а в 1937–1940 гг. – секретарем правления СП Киргизии на общественных началах.

В дальнейшем занимался творческой работой. Писать стихи А. Осмонов начал рано. В 1930 г. в газете «Сабаттуу бол» впереые было опубликовано стихотворение поэта «Красный обоз», а в 1935 г.

издан первый поэтический сборник «Таңдагы ырлар» («Утренние стихи»).

Два стихотворных сборника издаются в 1937 г.: «Звёздная молодость» и «Чолпонстан». В 1945 г. выпущен в свет сборник «Махабат» («Любовь»), с которого начинается период яркого расцвета творчества А.

ата-журтКыргыз адабиятынын классик акыны Алыкул Осмонов 1915-жылы 21-мартта Панфилов районундагы Каптал-Арык айылында туулган. 1928-жылга чейин Фрунзе, Токмок балдар үйүндө тарбияланып, Фрунзе педтехникумунда 1928–1933-жж. окуйт. Бирок ден-соолугуна байланыштуу бул окуу жайды бүтүргөн эмес.

болгон Эмгек чыйыры «Чабуул» журналынан башталып, «Ленинчил жаш» гезитинде уланат.

1937–1940-жж. Кыргызстан Жазуучулар союзунун коомдук башталыштагы катчысы кызматында иштеген. Алыкул Осмоновдун «Кызыл жүк» деген алгачкы ыры «Сабаттуу бол» гезитине 1930-жылы жарыяланып, «Таңдагы ырлар» туңгуч жыйнагы 1935-жылы басылып чыккан. Акын дүйнөлүк жана орус адабиятына кызыгып, алардын бир тобун эне тилине которуу менен бирге чыгармачыл мектептен өтүп, кыргыз фольклоруна терең маани берүү менен эл арасынан көптөгөн уламыштарды чогултуп, алардын негизинде ондогон поэмаларды жазган.

А. Осмонов 1938-жылы 9-апрелде СССР Жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө өткөн.

Алыкул осмонов – кыргыз поэзиясынын чолпон жылдызы

Түбөлүктүү ыр калтырган акынга Бир сабакта бизден койгон гүл десте.

Таланттуу акын Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгына мектеп программасында кеңири орун берилген. Анын чыгармалары адабий билим берүүнүн бардык баскычтарында өздөштүрүлөт. 5-класстан башталган окуу материалдары улам класс жогорулаган сайын тереңдетилип, кеңири талдоого алынып, акындын залкар талант экендигине окуучулар күбө болушат.

Бирок акындын поэзияны ыйык тутуп, туу тутуп жашаганын нукура турмуш чындыгын жазгандыгын, ырларында анын өмүр таржымалы катылып жатканын жана Алыкулдун бөтөнчөлүгүн, жаңычыл новаторлугун 10-класстын окуучулары аң-сезимдүү түрдө өздөштүрүшөт, өз алдынча баа берип, талдай алышат.

Анткени дал ушул куракта окуучулардын өз алдынча ой жүгүртүүсү, дүйнөгө болгон көз карашы калыптанат.

10-класста кыргыз поэзиясынын чолпон жылдызы Алыкул Осмоновдун өмүр баяны, чыгармачылыгына 7 саат бөлүнгөн.

Алыкул Осмонов — өмүр баяны

Кыргыз поэзиясынын өкүлү, таланттуу акын Алыкул Осмонов — 1915-жылы Панфилов районуна караштуу Каптал-Арык айылында туулган.

Алыкул Осмонов кыргыз элинин алгачкы жазма акындарынын эң ири өкүлдөрүнүн бири. Жаштайынан томолок жетим калып, Токмок балдар үйүндө тарбияланат. Мына ушул жерде адабий китептерге өтө кызыгып, өз алдынча ыр жазып баштайт.

14 жашында Фрунзе педагогикалык техникумга кирип 1928 – 1933-жж. окуйт. Ал жакта адабий ийримдерге катышып, орустун белгилүү жазуучуларынын чыгармалары менен таанышат.

1930-жылы «Сабаттуу бол» гезитинин сентябрь айындагы санында биринчи жолу «Кызыл жүк» деген ыры басылып, адабий тушоосу кесилет. Ушундан баштап анын ырлары гезит, журналдарга үзбөй жарыяланат. 1933-жылы техникумду бүткөндөн тартып, ал биротоло чыгармачылыктын артынан түшөт. Дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрүн үзбөй окуп, билимин, тажрыйбасын тереңдетет.

Алыкул 1938-жылы 9-апрелде СССР Жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө өткөн. 1950-жылы Москвада орус тилинде жарык көргөн «Мой дом» аттуу ырлар жыйнагы адабият боюнча Сталиндик сыйлыктын талапкерлигине көрсөтүлгөн.

«Ленинчил жаш» гезитинде, «Чабуул» журналында иштеген. Кийин акындын бир нече ырлар жыйнагы басмадан жарык көргөн. Оригиналдуу акындык жүзү 1945-жылы чыккан «Махабат» аттуу жыйнагынан таасын көрүнгөн. Акындын поэтикалык жеңиши менен эстетикалык принциптери «Жаңы ырлар», «Менин жерим — ырдын жери», «Ата журт» жыйнактарында дагы бекемделген. Бул жыйнактар кыргыз поэзиясын мурда болбогон реалисттик жаңы табылгалар, терең философиялык мазмун менен байыткан.

Алыкул Осмонов 1935-1950-жылдар аралыгында ондон ашык ыр китептердин ээси болду. «Таңдагы ырлар», «Жылдыздуу жаштык», «Чолпонстан», «Махабат», «Жаңы ырлар», «Менин жерим — ырдын жери» деген жыйнактары жарык көрдү. «Мой дом» аттуу ырлар жыйнагы 1950-жылы Москвадан орус тилинде басылды. Бул китеп жалпы союздук окурмандар тарабынан жылуу кабыл алынып, акындын атагын алыска таратты.

Кыргыз фольклоруна кайрылып, аларды кайрадан иштеп чыгуу боюнча да көп эмгектенген. Балдар адабиятына кошкон салымы чоң. Мындан сырткары, чоң котормочу экендигин дагы көрсөттү. Пушкиндин «Евгений Онегин», Крыловдун тамсилдерин, Шекспирдин «Он экинчи түн», «Отелло» трагедиясын, Шота Руставелинин «Жолборс терисин жамынган баатыр» жана башка авторлордун чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Ошондой эле, бир нече драмаларды жаратты. Көптөгөн ырларына обондор жаралды.

Калемдеш жана замандаштарына караганда Алыкул Осмоновдун таланты да, тагдыры да бөлөкчө. «Кудайга миң мертебе калп айтса да, ырына миң мертебе калп айта албаган» бул акын өзүнүн керемет поэзиясы менен адамдардын жүрөгүнө жашоонун не бир ажайып сулуулугун, кымбаттыгын жеткире алган. Алыкул өз өмүрүн ырсыз элестете алган эмес. Ошондуктан өмүрүнүн акырына чейин поэзияны ыйык туткан. Кудурети күчтүү табияттан анын сураганы да бир гана нерсе эле. Ал ыр болчу:

Мен турмушта сараң, ачкөз эмесмин,
Өктөө кылып: «Ай, аз бердиң», — дебесмин.
Байлык, үй-жай, ден соолуктан ардактуу,
Мага берсе, эки сабак ыр берсин.

Осмоновдун акындык жана адамдык сапатын мына ушул төрт сап ыр эле аныктай алат. Ал өмүр бою бул шертинен тайган жок. Улуу адам кайталангыс таланты менен өзүн өлбөс кылып жаратат. Алыкул да ошондой таланттардын катарына кирет.

Читать еще:  Залог не возвращается гк рф

Бар бололу, түгөнбөйлү, курдаштар,
Узак, узак, узак болсун бул сапар.
Кылым бүтүп, дүйнөдөн жок болсок да,
Кайра кайтып жолугушчу жолдор бар.

Менин күнүм өлбөсүнө түңүлбөйт,
Толкун урса тайызына сүрүлбөйт.
Тирүүлүктө жоктугуна жол бербей,
Жер түбүндө чирисе да, бир гүлдөйт.

Акындын бир нече жыйнактары, поэмалары жана балдарга арналган чыгармалары орус, англис, эстон, казак тилдерине которулуп, төрт ыры япон тилиндеги «Дүйнөлүк акындар» альманахына кирген.

Ошондой эле, анын чыгармалары орто мектептерде, жогорку окуу жайларда кеңири окутулат. Өмүрү, чыгармачылыгы боюнча көптөгөн адабий, публицистикалык жана илимий эмгектер, китептер жазылуу менен кыргыз адабият тарыхында Алыкул таануу багыты улам кеңири кулач жайган.

Алыкулдун айрым чыгармалары табышмактуу сөздөрдү камтыганын байкоого болот. Профессор Осмонакун Ибраимов акындын табышмактуу сырлары боюнча бир катар пикирлерин айтып чыккан. Анын айтымында Алыкул Осмоновдун чечиле элек сыры — анын саясатка болгон мамилеси. Акын аттуунун баары жабыла партияны, Ленин менен Сталинди асман-айга теңеп ырдап жаткан мезгилде Алыкул дээрлик үн каткан эмес. Учур саясатын же жакшы, же жаман дебей, негизинен түбөлүктүү темаларды жазган.

«А бирок суроо туулат: Касым Тыныстанов атылып, кыргыздын нечен мыктылары дайынсыз жок болуп кеткен катаал заманды Алыкул укпадыбы, көрбөдүбү? Же көрсө да көрмөксөнгө салдыбы? Бул табышмактуу чоң суроо. Жок, көрсө Алыкул баарын көрүп, баарын сезиптир, нечен түйшөлүптүр, бирок бороон-чапкындуу каар заманды ачык публицистиканын тили менен эмес, Эзоптун тили менен, метафоранын тили менен, каймана образ жана салыштыруулар менен так да, даана да кылып ачып бериптир», — дейт професссор Осмонакун Ибраимов.

Айрыкча «Ата Журт» деген ырда Алыкул замандын портретин абдан эле элестүү жана жеткиликтүү кылып берген:

Жылуу кийин, жолуң кыйын үшүүрсүң,
Кыш да катуу бороон улуп, кар уруп…
Суугуңду өз мойнума алайын,
Жол карайын, токтой турчу, Ата Журт!

Жазда башка жел тийбесин абайла,
Көпкө турбас мобул турган сур булут.
Бүт дартыңды өз мойнума алайын,
Сен ооруба, мен ооруюн, Ата Журт!

Түндөр жаман кырсык салып кетпесин,
Наалат келип, ат тизгинин шарт буруп…
Азабыңды өз мойнума алайын,
Из карайын, токтой турчу, Ата Журт!

Жазда башка жел тийбесин абайла,
Көпкө турбас мобул турган сур булут.
Бүт дартыңды өз мойнума алайын,
Сен ооруба, мен ооруюн, Ата Журт!

«Кыштын катуу», «жолдун кыйын» болуп турганы, «түндөр жаман», «жаз да башка» экендиги, заман оорлоп, асманды «сур булут» каптап тургандыгы — абдан күчтүү тартылган заман портрети, мезгил сүрөтү. Мактоо эмес, сындоо. Бул ыр 1948-жылы, башкача айтканда Сталиндик репрессиянын экинчи толкуну башталып жаткан кезде, Т.Саманчин, Т.Байжиев, З.Бектенов «Манас» эпосу үчүн камакка алынып, саясат катуулап, заман чын эле сурданып турган кезде жазылганын эскерте кетели. Демек ал саясатты да жазган, бирок элчилеп ураалаган эмес, тескерисинче, абдан кооптонгонун, дагы кандай заман болуп кетет деп чочулаганын жогорудагыдай метафоралардын, символдордун, тереңге катылган коддордун тили менен жазган. Бул боюнча Осмонакун Ибраимов чыгармаларын терең изилдеп ушундай пикирге келген.

Улуттук сөз өнөрүнүн бүгүнкүсү менен эртеңкиси туурасында ойлонуу, өзүнө талап коюу А.Осмоновду көп нерсеге милдеттендирди. Ошондуктан мурдагы жазгандары такыр жакпай, өз жараткандарын өзү жериди. Нечен толгонуудан кийин басмага даярдаган ырларынын жаңы жыйнагын өрттөп да жиберди. Бул үчүн чоң жүрөк, ашкере баатырдык керек эле. Алыкулда андай касиет, сапаттардын баары бар болчу. Анын чыгармачылыгынын бурулуш учуру да дал ушул жылдарга туура келди. Бирок ажал ач колун сунуп, өлүм жакындап, суусу түгөнө берди. Көзү өткөндөн кийин, 1964-1967-жылдары чыгармаларынын үч томдугу жарык көрдү. 1984-1986-жылдары ырлары, котормолору, поэмалары менен драмалары кайрадан үч томго топтоштурулду.

1988-жылы Бишкектеги №68 мектепке, 1990-жылы №9 китепканага акындын ысымы ыйгарылган. Кыргызстанда жалпысынан 20га жакын мектеп, тоо чокусу (4060м) жана бир кемеге Алыкулдун ысымы ыйгарылган. А.Осмоновдун алтымыштан ашык ырларына обон чыгарылып, М.Убукеев, Л.Турусбекова, С.Ишенов сыяктуу кинорежиссерлор акын тууралуу тасма тартышкан. 1986-жылы Кыргызстан улуттук жазуучулар союзу Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыкты жана жаштар арасында жыл сайын өтүүчү «Алыкулдун Акбозат» поэзия майрамын уюштурган.

Сыйлыктары. «Ардак белгиси» ордени (1938-ж), «1941–1945-жж. Улуу Ата Мекендик согуш мезгилиндеги каарман эмгеги үчүн» медалы менен (1946-ж) сыйланган. 1967-жылы Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгынын №1 лауреаттык күбөлүгү ыйгарылган.

Ашкере айкөл, ташкындаган таланттын туз-насиби 35 жылга гана өлчөнгөн экен.

Залкар акын 1950-жылы 12-декабрда дүйнө салган.

Дил баян а осмонов

А.Осмоновдун алтымыштан ашык ырларына обон чыгарылып, М.Убукеев, Л.Турусбекова, С.Ишенов сыяктуу кинорежиссерлор акын тууралуу тасма тартышкан.Акындын бир нече жыйнактары, поэмалары жана балдарга арналган чыгармалары орус, англис, эстон, казак тилдерине которулуп, төрт ыры япон тилиндеги “Дүйнөлүк акындар” альманахына кирген.А.Осмоновдун чыгармалары орто мектепте, жогорку окуу жайларда кеңири окутулат. Анын өмүрү, чыгармачылыгы боюнча көптөгөн адабий, публицистикалык жана илимий эмгектер, китептер жазылуу менен кыргыз адабият тарыхында Алыкултаануу багыты улам кеңири кулач жаюуда. Кыргыз тилинде[оңдоо | булагын оңдоо] Таңдагы ырлар. — Ф.: Кыргызмамбас, 1935. — 127 б. Жылдыздуу жаштык: Ырлар жыйнагы.  Ф.: Кыргызмамбас, 1937.  62 б. Чолпонстан: Ырлар жыйнагы. – Ф.: Кыргызмамбас, 1937.  96 б. 8-гвардиялык дивизия (түзүүчү).  Ф.: Кыргызмамбас, 1942.  35 б. Махабат: Ырлар.

Дил баян а осмонов

Алыкул осмонов — өмүр баяны

Ф.: Киргизгосиздат, 1954.  136 с. Избранное: Стихотворения.  М.: Сов. писатель, 1955.  184 с. Избранное: Стихи.  М.: Политиздат, 1958.  304 с. Лиса и гуси.
— Ф.: Мектеп, 1974.  20 с. Избранное: Стихи и поэмы.  М.: Худож. лит., 1975.  272 с. Дети и журавли. — Ф.: Мектеп, 1981.  6 с. Отчий край: Стихотворения и поэмы.


Ф.: Кыргызстан, 1987.  256 с. Стихотворения и поэмы. – Л.: Сов.писатель.  1990.  303 с. Башка элдердин тилдеринде[оңдоо | булагын оңдоо] Дети и журавли: Стихи.
– Таллин: Ээсти раамат, 1984.  11 с. – эст. Толубай сынчы: Поэма. – Алма-Ата, 1963. – казак. Крылов И. А. Тамсилдер.  Ф.  Казань: Кыргызмамбас, 1937.
 38 б.

Крылов И. А. Тамсилдер.  Ф.: Кыргызмамбас, 1938.  26 б. Маршак С.Я. Жалкоолор жана мышык.  Ф.  Казань: Кыргызмамбас, 1937.

 8б. Перро Ш. Жомоктор.  Ф.: Кыргызмамбас, 1937.  30 б. Пушкин А.С. Поп жана анын кызматчысы Балда жөнүндө жомок.
 Ф.

Суперстан: алыкул осмонов — суперстан

Кыргызстан Жазуучулар союзунун коомдук башталыштагы катчысы кызматында иштеген.Алыкул Осмоновдун «Кызыл жүк» деген алгачкы ыры «Сабаттуу бол» гезитине 1930-жылы жарыяланып, “Таңдагы ырлар” туңгуч жыйнагы 1935-жылы басылып чыккан.Акын дүйнөлүк жана орус адабиятына кызыгып, алардын бир тобун эне тилине которуу менен бирге чыгармачыл мектептен өтүп, кыргыз фольклоруна терең маани берүү менен эл арасынан көптөгөн уламыштарды чогултуп, алардын негизинде ондогон поэмаларды жазган.А.Осмонов 1938-жылы 9-апрелде СССР Жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө өткөн. Ошол эле жылы “Ардак белгиси” ордени, 1946-жылы “1941–1945-жж.

Алыкул осмонов

Ошондуктан өмүрүнүн акырына чейин поэзияны ыйык туткан. Кудурети күчтүү табияттан анын сураганы да бир гана нерсе эле.

Ал ыр болчу: Мен турмушта сараң, ачкөз эмесмин,Өктөө кылып: «Ай, аз бердиң», — дебесмин.Байлык, үй-жай, ден соолуктан ардактуу,Мага берсе, эки сабак ыр берсин. Осмоновдун акындык жана адамдык сапатын мына ушул төрт сап ыр эле аныктай алат.

Дилбаяндардын тематикасы

Ф.: Кыргызмамбас, 1945.  76 б. Балдар үчүн: Ырлар.  Ф.: Кыргызмамбас, 1947.  28 б. Жаш акындардын ырларынын жыйнагы (түзүүчү).  Ф.: Кыргызмамбас, 1947.  99 б. Менин жерим — ырдын жери: Ырлар. — Ф.: Кыргызмамбас, 1947.  80 б. Жаңы ырлар: Ырлар жана поэмалар.  Ф.: Кыргызмамбас, 1947.  86 б. Жаңы ырлар. – Ф.: Кыргызмамбас, 1949.  131 б. Тандалмалуу ырлар жана поэмалар. — Ф.: Кыргызмамбас, 1954.  264 б. Ата журт: Жарыяланбаган чыгармалар.  Ф.: Кыргызмамбас, 1958.  200 б. Россия: Ырлар.  Ф.: Кыргызмамбас, 1964.  16 б. Чыгармалар жыйнагы: 3 томдук: 1-т. — Ф.: Кыргызстан, 1964.  64 б. 2-т. — Ф.: Кыргызстан, 1965.  660 б. 3-т. — Ф.: Кыргызстан, 1967.  670 б. Балдар менен турналар: Ырлар.  Ф.: Мектеп, 1965.  23 б. Ырлар жыйнагы. — Ф.: Мектеп, 1965.  82 б. Көл толкуну: Тандалган ырлар жана поэмалар.  Ф.: Кыргызстан, 1972.  372 б. Пионер ыры: Ырлар, поэмалар, котормо.

Алыкул осмонов. чыгармалар жыйнагы.

Алыкул Осмонов кыргыз элинин алгачкы жазма акындарынын эң ири өкүлдөрүнүн бири. Жаштайынан томолок жетим калып, Токмок балдар үйүндө тарбияланат.

Мына ушул жерде адабий китептерге өтө кызыгып, өз алдынча ыр жазып баштайт. 14 жашында Фрунзе педагогикалык техникумга кирип 1928 – 1933-жж. окуйт. Ал жакта адабий ийримдерге катышып, орустун белгилүү жазуучуларынын чыгармалары менен таанышат.

Сабаттуу бол» гезитинин сентябрь айындагы санында биринчи жолу «Кызыл жүк» деген ыры басылып, адабий тушоосу кесилет. Ушундан баштап анын ырлары гезит, журналдарга үзбөй жарыяланат.

Читать еще:  Ветеран труда как получить в спб в 2019 году без наград

1933-жылы техникумду бүткөндөн тартып, ал биротоло чыгармачылыктын артынан түшөт. Дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрүн үзбөй окуп, билимин, тажрыйбасын тереңдетет. Алыкул 1938-жылы 9-апрелде СССР Жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө өткөн.

Алыкул осмонов. өмүр баяны

Осмонакун Ибраимов. Айрыкча «Ата Журт» деген ырда Алыкул замандын портретин абдан эле элестүү жана жеткиликтүү кылып берген: Жылуу кийин, жолуң кыйын үшүүрсүң,Кыш да катуу бороон улуп, кар уруп…Суугуңду өз мойнума алайын,Жол карайын, токтой турчу, Ата Журт! Жазда башка жел тийбесин абайла,Көпкө турбас мобул турган сур булут.Бүт дартыңды өз мойнума алайын,Сен ооруба, мен ооруюн, Ата Журт! Түндөр жаман кырсык салып кетпесин,Наалат келип, ат тизгинин шарт буруп…Азабыңды өз мойнума алайын,Из карайын, токтой турчу, Ата Журт! Жазда башка жел тийбесин абайла,Көпкө турбас мобул турган сур булут.Бүт дартыңды өз мойнума алайын,Сен ооруба, мен ооруюн, Ата Журт! «Кыштын катуу», «жолдун кыйын» болуп турганы, «түндөр жаман», «жаз да башка» экендиги, заман оорлоп, асманды «сур булут» каптап тургандыгы — абдан күчтүү тартылган заман портрети, мезгил сүрөтү. Мактоо эмес, сындоо.

Дилбаян а осмонов

Мой дом» аттуу ырлар жыйнагы 1950-жылы Москвадан орус тилинде басылды. Бул китеп жалпы союздук окурмандар тарабынан жылуу кабыл алынып, акындын атагын алыска таратты. Кыргыз фольклоруна кайрылып, аларды кайрадан иштеп чыгуу боюнча да көп эмгектенген. Балдар адабиятына кошкон салымы чоң. Мындан сырткары, чоң котормочу экендигин дагы көрсөттү. Пушкиндин «Евгений Онегин», Крыловдун тамсилдерин, Шекспирдин «Он экинчи түн», «Отелло» трагедиясын, Шота Руставелинин «Жолборс терисин жамынган баатыр» жана башка авторлордун чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Ошондой эле, бир нече драмаларды жаратты. Көптөгөн ырларына обондор жаралды. Калемдеш жана замандаштарына караганда Алыкул Осмоновдун таланты да, тагдыры да бөлөкчө.

А осмоновдун поэмалары дил баян

Тирүүлүктө жоктугуна жол бербей, Жер түбүндө чирисе да, бир гүлдөйт.

Акындын бир нече жыйнактары, поэмалары жана балдарга арналган чыгармалары орус, англис, эстон, казак тилдерине которулуп, төрт ыры япон тилиндеги «Дүйнөлүк акындар» альманахына кирген.

Ошондой эле, анын чыгармалары орто мектептерде, жогорку окуу жайларда кеңири окутулат. Өмүрү, чыгармачылыгы боюнча көптөгөн адабий, публицистикалык жана илимий эмгектер, китептер жазылуу менен кыргыз адабият тарыхында Алыкул таануу багыты улам кеңири кулач жайган.

Алыкулдун айрым чыгармалары табышмактуу сөздөрдү камтыганын байкоого болот. Профессор Осмонакун Ибраимов акындын табышмактуу сырлары боюнча бир катар пикирлерин айтып чыккан. Анын айтымында Алыкул Осмоновдун чечиле элек сыры — анын саясатка болгон мамилеси.

Алыкул осмонов поэмалары дилбаян

Махабат: Ырлар.  Ф.: Кыргызстан, 1990.  52 б. Көл толкуну — Wayes of the lake. (кырг. – англ. которгон У.Мэй)  Б.: Сорос-Кыргызстан, 1995. -148 б. Аккан суу – Live water: Ырлар/кырг. – англ. котор.У.Мэй.  Б.: Арал фонду, 2000.  72 б Балдарга. Детям. For children  Б.: Алыкул үй борбору, 2000.  56 б.

Дилбаян а осмонов

Одинок я — нет отрады…» (К 200-летию М.Ю.Лермонтова.) 5. «Душа Печорина – засохшая от зноя пламенной жизни земля…» (По роману М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени».) 6. «Чичиков – подлинный провокатор жизни» (по поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души»). 7. Поэзия Фета – зеркало человеческой души…. (К 195-летию со дня рождения поэта.) 8.

Алыкул осмонов махабат поэмасы дил баян

А бирок суроо туулат: Касым Тыныстанов атылып, кыргыздын нечен мыктылары дайынсыз жок болуп кеткен катаал заманды Алыкул укпадыбы, көрбөдүбү? Же көрсө да көрмөксөнгө салдыбы? Бул табышмактуу чоң суроо. Жок, көрсө Алыкул баарын көрүп, баарын сезиптир, нечен түйшөлүптүр, бирок бороон-чапкындуу каар заманды ачык публицистиканын тили менен эмес, Эзоптун тили менен, метафоранын тили менен, каймана образ жана салыштыруулар менен так да, даана да кылып ачып бериптир», — дейт професссор Осмонакун Ибраимов.

Алыкул осмонов — өмүр баяны

Бул ыр 1948-жылы, башкача айтканда Сталиндик репрессиянын экинчи толкуну башталып жаткан кезде, Т.Саманчин, Т.Байжиев, З.Бектенов «Манас» эпосу үчүн камакка алынып, саясат катуулап, заман чын эле сурданып турган кезде жазылганын эскерте кетели.

А осмоновдун поэмалары дил баян

Акын аттуунун баары жабыла партияны, Ленин менен Сталинди асман-айга теңеп ырдап жаткан мезгилде Алыкул дээрлик үн каткан эмес. Учур саясатын же жакшы, же жаман дебей, негизинен түбөлүктүү темаларды жазган.

«А бирок суроо туулат: Касым Тыныстанов атылып, кыргыздын нечен мыктылары дайынсыз жок болуп кеткен катаал заманды Алыкул укпадыбы, көрбөдүбү? Же көрсө да көрмөксөнгө салдыбы? Бул табышмактуу чоң суроо. Жок, көрсө Алыкул баарын көрүп, баарын сезиптир, нечен түйшөлүптүр, бирок бороон-чапкындуу каар заманды ачык публицистиканын тили менен эмес, Эзоптун тили менен, метафоранын тили менен, каймана образ жана салыштыруулар менен так да, даана да кылып ачып бериптир», — дейт професссор Осмонакун Ибраимов.

Ала-Тоодон ааламга үн салган Айтматов (Ч.Айтматовдун адабий портрети). 29. Кыргыз романдарындагы адам тагдырла-ры (У.Абдукаимовдун «Майдан»,Т.Касымбековдун «Сынган кылыч» романдарынын мисалында). 30. Тууган жер жана азыркы инсан С.Эралиевдин жана Б.Сарногоевдин поэзиясында.
31. Абийир соту – ыйык сот (Т.Абдумомуновдун жана М.Байжиевдин драмаларындагы ыйман те-масы). ЭРКИН ТЕМАЛАР: 32. «Сен ооруба, мен ооруюн, Ата Журт!» (А.Осмонов). 33.

Алыкул осмонов. өмүр баяны

Айрыкча «Ата Журт» деген ырда Алыкул замандын портретин абдан эле элестүү жана жеткиликтүү кылып берген: Жылуу кийин, жолуң кыйын үшүүрсүң, Кыш да катуу бороон улуп, кар уруп… Суугуңду өз мойнума алайын, Жол карайын, токтой турчу, Ата Журт! Жазда башка жел тийбесин абайла, Көпкө турбас мобул турган сур булут.

Алыкул осмонов — өмүр баяны

1950-жылы А. Осмоновдун алтымыштан ашык ырларына обон чыгарылып, М. Убукеев, Л. Турусбекова, С.

Суперстан: алыкул осмонов — суперстан

Дети и журавли. — Ф.: Мектеп, 1981. 6 с. Отчий край: Стихотворения и поэмы. Ф.: Кыргызстан, 1987.
256 с.

Стихотворения и поэмы. – Л.: Сов. писатель. 1990. 303 с. Дети и журавли: Стихи. – Таллин: Ээсти раамат, 1984. 11 с. – эст.

Я. Жалкоолор жана мышык. Ф. Казань: Кыргызмамбас, 1937.

Чуковский К. Федоринанын шору: Ырлар.  Ф.  Казань: Кыргызмамбас, 1938.  17 б.

Руставели Шота. Жолборс терисин кийген баатыр.  Ф.: Кыргызмамбас, 1940.  376 б.

Ошол эле. — 1951. — 332 б.

Ошол эле. — 1956. — 332 б.

Ошол эле — 1972. — 304 б.

Ошол эле. — 1976. — 306 б.

Ошол эле. — 1982. — 300 б.

Пушкин А.С. Евгений Онегин: Ыр менен жазылган роман. – Ф.: Кыргызмамбас, 1948.  160 б.

Шекспир В. Отелло: Ыр менен жазылган трагедия. – Ф.: Кыргызмамбас, 1949.  152 б.

Интернеттеги шилтемелер[оңдоо | булагын оңдоо]

  • «Алыкул Осмонов. Чыгармалар жыйнагы. 1-том. 1964-ж.» (ырлар)
  • «Алыкул Осмонов. Чыгармалар жыйнагы. 2-том. 1965-ж.»
  • «Алыкул Осмонов.
    Чыгармалар жыйнагы. 3-том.

Алыкул осмонов омур баяны

В то время уже создавалась новая реалистическая поэтика, окрепли поэтические голоса Аалы Токомбаева (1904-1988), Мукая Элебаева (1905-1944), Жоомарта Боконбаева (1910-1944), Жусупа Турусбекова (1910-1943) и других поэтов первого призыва.

Ф.: Кыргызстан, 1985.  344 б.

3.т.: Котормолор. – Ф.: Кыргызстан, 1986.  278 б.

Махабат: Ырлар.  Ф.: Кыргызстан, 1990.  52 б.

Көл толкуну — Wayes of the lake. (кырг. – англ. которгон У.Мэй)  Б.: Сорос-Кыргызстан, 1995. -148 б.

Аккан суу – Live water: Ырлар/кырг. – англ. котор.У.Мэй.  Б.: Арал фонду, 2000.  72 б

Балдарга. Детям. For children  Б.: Алыкул үй борбору, 2000.  56 б.

Орус тилинде[оңдоо | булагын оңдоо]

Мой дом: Стихи.  М.: Сов. писатель, 1950.  156 с.

Мой дом: Стихи.  Ф.: Киргизгосиздат, 1954.  136 с.

Избранное: Стихотворения.  М.: Сов. писатель, 1955.  184 с.

Избранное: Стихи.  М.: Политиздат, 1958.  304 с.

Лиса и гуси. — Ф.: Мектеп, 1974.  20 с.

Избранное: Стихи и поэмы.  М.: Худож. лит., 1975.

Бул боюнча Осмонакун Ибраимов чыгармаларын терең изилдеп ушундай пикирге келген. Улуттук сөз өнөрүнүн бүгүнкүсү менен эртеңкиси туурасында ойлонуу, өзүнө талап коюу А.Осмоновду көп нерсеге милдеттендирди. Ошондуктан мурдагы жазгандары такыр жакпай, өз жараткандарын өзү жериди.

Нечен толгонуудан кийин басмага даярдаган ырларынын жаңы жыйнагын өрттөп да жиберди. Бул үчүн чоң жүрөк, ашкере баатырдык керек эле. Кудайга миң мертебе калп айтса да, ырына миң мертебе калп айта албаган» бул акын өзүнүн керемет поэзиясы менен адамдардын жүрөгүнө жашоонун не бир ажайып сулуулугун, кымбаттыгын жеткире алган. Алыкул өз өмүрүн ырсыз элестете алган эмес. Ошондуктан өмүрүнүн акырына чейин поэзияны ыйык туткан.

Алыкул Осмонов. Я корабль — переводы

Осмонов Алыкул (1915-1950) Биографическая справка:
Поэт А. Осмонов родился в семье бедняка. Рано лишившись родителей, воспитывался в детдомах. За свою недолгую жизнь он выпустил множество поэтических сборников и написал ряд драматических произведений. Перу поэта принадлежат высокохудожественные переводы на киргизский язык «Евгения Онегина» А. С. Пушкина, «Отелло», «Двенадцатая ночь» У. Шекспира, басен И. Крылова, и перевод «Витязя в тигровой шкуре». Перевод его произведений на русский язык делали известные советские поэты – А.Вознесенский, Е.Долматовский, В.Шаповалов, Н.Чуковский М.Синельников и др. В последние годы жизни, будучи тяжело больным, поэт не оставлял пера и создал наиболее талантливые произведения, прославляющие жизнь, любовь и труд.

Мен кеме, келчи жерге эрте жеткен,
Кебелбей эки жагым кычыр эткен,
Коз жеткис бул дениздин аркы учуна,
Жынайлак жаштыгымды таштап кеткем.

Мен бир куш, учар жерге учуп жеткен,
Жем алган жалама зоо жайдак беттен.
Кайдадыр бийик тоолор арасына,
Таарынчаак жаштыгымды таштап кеткем.

Ал кездин алтындыгын эсиме албай,
Жаштыктын ар жагында жаштык бардай,
Ыйлатып уруп-сабап кете бергем,
Бир оппой, мандайынан бир сылабай.

Картайып азайтууга кезек келет,
Бир жургон жакшы кунду жакшы эл элек.
Бирок да, ошол тоолор арасында,
Жаштыгым ойноп-кулуп журо берет.

Я корабль, но рано мой окончен путь,
И у пристани стою, скрипя чуть-чуть.
Взгляд стремится через море, в край родной,
Где я бегал босоногий, молодой.

Гордым соколом над скалами парил,
На пустынных склонах корм я находил.
Но оставил в том заоблачном краю,
Я обидчивую молодость мою.

Не ценил я золотые те года,
Думал, молодость со мною навсегда.
Причинял немало боли ей и слез,
Не жалел и не ласкал ее всерьез.

Так немного нам дано на склоне лет,
И не часто дней хороших греет свет.
Но душою среди гор, как прежде, я,
Где смеясь, порхает молодость моя.

*********
Груне Савельевне -(воспитательнице в детдоме)

Далай таттуу даам жедим колундан,
Кем кoрбoдyн oз бир тууган боорундан
“Начар экен бат онолсун бала” деп,
Шашып турдун, чала уйкулуу ордундан.
Ырлар жаздым, кээде сызып, кээде ондоп,
Бала oстyргoн жаш атадай кoнyлyм ток.
“Азгын экен, кантер экен бала” деп,
Сен yшкyрдyн кyн кыскасын болжолдоп.
Март да кетти, апрель, май жакындап,
Кoктo турна, кoлдo каздар каркылдап.
Кyнyн бyттy, кайтар мезгил болду, деп
Кош ат келди yй жанына жакындап.
Мени акырын, “аман бол” — деп узаттын,
Кoзyн карап oзyм минген боз аттын.
Колумду алып, ылдый карай бергенде,
Мoлт, мoлт акты тоголонуп кoз жашын.
Алыс кеттим, бармын, oлyy эмеcмин,
Мен барбасам, сен да мага келбессин.
Жан боорумдай кoнyлyмдo кoз жашын,
Ата-энемден кoз жаш кoргoн эмесмин.

Сладкий кусок ты для меня всё берегла,
Столько любви, словно родне, ты мне дала.
— Слабенький он — молвила ты, — как бы, помочь…
И не спала, сидя со мной долгую ночь.

Я был тогда в творчестве весь, правя стихи,
Словно отец, рад был я им — детям своим.
Тяжко вздохнув, думала ты, — Что его ждёт,
Краткий свой путь, как без меня, перенесёт.

Март и апрель быстро прошли, май у дверей.
В небе слышны крики гусей, клич журавлей.
Срок подошёл и настаёт время разлук,
И у ворот лёгких копыт слышится стук.

— Счастья тебе, — шепчешь, обняв, крепко меня.
Смотришь, как я, словно джигит, сел на коня.
Взгляд опустив, руки мои гладишь рукой,
И полились слёзы твои, горькой рекой.

Я далеко и без тебя жить научусь,
Ты не придёшь, вряд ли и я, снова вернусь,.
Слёзы твои в сердце моём будут всегда.
Слёз от родных с детства не знал, я — никогда.

Мен сурдонбойм сурдуу жолборс сурунон,
Мен куймолбойм анын кучтуу куунон.
Мен сурдоном, жаш балача жалтанам,
Суйгон кыздын сузулуук; сурунон.
Бирок сулуу, билер бекен бул кучун?
Билерине кумон болуп мен журом.
9/XI 1946, Чолпон-Ата.

Не устрашит меня тигриный грозный вид,
И сила мускулов его не устрашит.
Но, как ребёнок, обжигаюсь я, подчас,
Попав в насмешливый прицел любимых глаз.
И весь в сомнениях, теряю я покой –
Осознаёшь ли ты, что властна надо мной?

К;ЛД;Н КЕЧКИ К;Р;Н;Ш;

К;лд; ж;рд;м, к;л боюнда бойлодум,
Токсон ирет, к;рг;н;м; тойбодум,
Кызгылт к;йн;к кийгендиги эсимде,
Уурдап алып к;нд;н батар боёгун.

Билбейм неге. э; жароокер ысыгым,
Кайрат, кубат, оюн-к;лк; кызыгым.
Кыз баладай уялганы эсимде,
Уурдап алып к;нд;н батар кызылын.

К;рг;м келет, к;рг;м келет ми; ирет,
Айткым келет, с;й;м к;л;м, с;й;м деп,
Элесимде к;л жатпаса шарпылдап,
Ырларымда анда кайсы касиет!
28/XI 1946 Чолпон-Ата.

Берегом я молча иду, плещет вода,
Не надоест озера шум мне никогда.
Розовым стал к вечеру твой дивный наряд,
Краски свои молча тебе дарит закат.

Но отчего душу томит светлая грусть,
Смелым мечтам, играм шальным я отдаюсь.
И покраснел, словно смутясь, озера лик,
Алой зари яркость забрав, вспыхнул на миг.

Буду к тебе тысячу раз, я, приходить,
И о любви буду опять, я, говорить.
Буду вдали шум твоих волн, вновь представлять,
Песням моим будешь дарить ты, благодать.
*****
Вечернее озеро ( 2-ой вариант)

Иду вдоль озера, прибоя слышу плеск,
Хоть в сотый раз бросаю взгляд – не надоест.
Я помню, к вечеру стал алым твой наряд,
Украло озеро багрянец твой, закат.
И я готов, с тобою смелым, щедрым быть,
И жар души и чувства страстные дарить.
И словно девушка, смутилось ты, на миг,
Закатным пламенем опять объят твой лик.
Им любоваться бесконечно я готов,
И о любви поведать музыкою слов.
И ощущать, как благодатною волной,
Звучит в стихах моих прекрасный образ твой…

Мен озумду уй сыртынан тыншасам,
Курс, курс эткен оор жотол ун чыгат…
Буткон экен кайран омур, кайран жан…
Деп жалооруп конулум шондо бир сынат.
Мен озумду бир кочодон карасам,
Баскан ондуу алсыз, арык солокот…
Албуут бала, эми болуп ара; жан,
Айыкпас дарт болгон ондуу онокот.
Мен озумду уктаганда карасам,
Жаткан ондуу бир олук жан, каны жок.
Журок кучун тамырынан санасам,
Чарчагандай аран согот, алы жок.
Мен озумду олгон кезде карасам,
Кулумсуроп керилген бир шер жатат.
Бул акыйкат жазмышына жарашкан,
Тагдырына рахмат айткан азамат.
Билген билер, билбегенге не чара,
Менсинген жаш муну кимден кем корот?
Кен пейилдуу, ачык колдуу бечара,
Кыйын жашап, жакшы жазган ондонот.
Мен озумду бир кылымдан карасам,
Тээ алыстан чан ызгыткан шан чыгат.
Олбостуктун ожор эркин талашкан,
Эрдигинен эчен тируу жан чыгат.

Слушая звуки, сам над собою, молча, стою,
Мучает кашель, не прекращаясь, тихо горю.
И обессилив от испытаний тяжкого дня,
-Ах, горемыка, — сам себе с болью, я, говорю.…
Через окошко в дом проникает слабенький свет,
Вижу бессильный и исхудавший свой силуэт.
Юноша резвый стал постепенно, еле живым,
Недуг коварный, неизлечимый борется с ним.
Он засыпает — не отрываю взгляд от лица,
Вижу иссохший и обречённый лик мертвеца.
Пульс его нитью тонкой, бескровной, еле стучит,
И угасает жизни светильник в долгой ночи.
Смерть подоспела, взор мой увидеть это спешит,
Вытянув ноги, с хмурой усмешкой, кто-то лежит.
Был предначертан путь изначально, этот — тебе.
Будешь джигитом, если «спасибо» скажешь судьбе.
Мудрый поймёт всё, ну, а невеже – что говорить,
Юность тщеславна, но ничего ей не изменить.
— Ах ты, бедняга, нравом открытый, щедрый душой,
Жизнь не ласкала, только поэт ты, был неплохой.
Век пролетает, я наблюдаю – помнят, иль нет.
В дымке далёкой вижу — маячит мой силуэт.
И окружён он множеством разных лиц, молодых,
И за бессмертье бьются упрямо души живых.

Чолпон-Ата к;л жээгинде к;ркт;; жер,
Алмасы к;п ак кыштактар орногон,
Менде болду далай ысык с;й;;л;р
Мындай жерге, бирок ашык болбогом.
Бир жай ж;рс;м, жашым кайра жангандай
Жашаргандай, жаштыгындай ж;р;г;м,
Тагдырымдан кайра сурап алгандай
Ушунда ;тт; э; бир таттуу к;нд;р;м.
9/I 1947, Чолпон-Ата.

*****
Чолпон-Ата – райский цветок на берегу,
И позабыть в яблонях дом — нет, не могу.
Здесь я любил так горячо и был любим,
И до сих пор я восхищён краем моим.
Летом спешу к озеру я, как молодой
Сердце стучит, юность моя снова со мной.
Память вернёт, бережно миг давней весны,
Здесь я познал сладость любви, яркие сны.

Ложилась первая строка на лист несмело,
Передавая гамму чувств бумаге белой.
Детдом уснул, а он, впервые, до рассвета
Общался с Музой, доверяя ей секреты.
Писал, зачёркивал, порою — рвал листочки,
Хватал другие и ровнял, стараясь, строчки.
Ему отмерила судьба, до боли, мало.
Тепла сердец родных, здоровья – не хватало.
И потому, хотелось сделать очень много,
И год за три – бегут, спеша, его дороги.
Он не по возрасту, был мудрым, терпеливым,
Любил, надеялся, стремился быть счастливым.
Тепло души своей дарил друзьям и милой,
И лишь вздыхал, когда на сердце тяжко было.
Вступая в ласковые волны Иссык-Куля,
Шептал: — До следующего лета, доживу ли?
Уже четвёртое сменилось поколенье,
Курлычут также журавли порой весенней,
Летя над озером, как звонких песен стая…
Их эхо долго, в нашем сердце не смолкает…

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector